Monday, August 13, 2007

Ang hindi magmahal sa kanyang salita
mahigit sa hayop at malansang isda,
kaya ang marapat pagyamaning kusa
na tulad sa inang tunay na nagpala.
-Jose Rizal, Sa Aking Mga Kabata

Basahin ang mga sumusunod nang buong damdamin at may paninindigan.

That tea hang goo lie
thee coup tea knee tick man
Log in null lung
in knee ewe was sun
Noon neat hang goo lie
eye must a rap pal a
cup pug scene a bow one nausea

Make cool lie hang boo high
Make cool lie hang boo high
sassy nab bow hang goo lie!