Tuesday, August 17, 2010

Panuto para sa reaksiyong papel sa Walang Sugat

1. Dalawang pahinang reaksiyong papel ang kailangan niyong ipasa sa susunod nating pagkikita sa ika-24 ng Agosto (wala tayong klase sa ika-19 dahil Quezon City Day).

2. Huwag kalimutan ang tamang format na nakasaad sa ating syllabus: ang pinapayagang font, ang tamang margin, ang kulay at haba ng papel, etc. Ilagay ang PPSG sa itaas ng papel.

3. Tandaang reaksiyong papel ang ipapasa niyo. Mula ito sa salitang Griyegong "reaksiyon" at "papel" na ang ibig sabihin ay "papel tungkol sa iyong reaksiyon". Hindi ako humihingi ng kuwentong buhay, pagsusuri o dance interpretation. Reaksiyon lamang ang inyong ilalagay, kasama na ang paliwanag kung saan nanggagaling ang inyong reaksiyon (paliwanag kung bakit ganoon ang iyong naging reaksiyon).

4. Maglagay ng angkop at malikhaing pamagat sa inyong papel. Bawal ang mga pamagat na "Reaksiyong Papel", "Walang Sugat", "Reaksiyon sa Walang Sugat" at iba pang nakakabobong shiznitz na pamagat.

Pag-uusapan natin ang dula kapag nagkita na tayo uli sa Martes. Pagkatapos, itutuloy natin ang pag-uusap tungkol sa Postmodernong kuwento at Postkolonyal na tula. Ayos?

Labels: , ,